หาใบเสร็จรับเงินของคุณ

ค้นหาตาม:


พบในสัญญาเช่าหรืออีเมลยืนยันเป็นกระดาษของคุณ
  • สามารถพบหมายเลขยืนยันในอีเมลยืนยันการจอง (เช่น K73515641B3)
  • คุณสามารถดูบันทึกการเช่า (RR) ได้ในสัญญาเช่าเป็นกระดาษของคุณ (เช่น 587543784)
  • ใบเสร็จรับเงินอาจใช้เวลาสูงสุด 7 วันนับจากวันที่คุณคืนรถ
  • ใบเสร็จรับเงินจะมีให้ทางออนไลน์เท่านั้นเป็นเวลา 6 เดือนนับจากวันที่คืนรถ